VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Údaje o provozovateli www.taxicesko.cz dále jen „prodávající“.
1.1 Prodávajícím je společnost DARDEN s.r.o.,

Komenského 25, 917 01 Trnava (Slovensko), která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního

soudu Trnava, Oddíl : Sro, Vložka číslo : 34998/T, IČO: 47690879 , DIČ: 2024054384,

Tel. +421 907 582 436, e-mail: info@taxicesko.cz (dále jen

„prodávající“).

Adresa pro osobní odběry, reklamace a vrácení zboží a jiné:

1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje

prodávajícího s úmyslem koupě služby, který prodávající nabízí.

1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává

kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. Cena služby
2.1 Prodávající není plátcem DPH.

2.2 Všechny ceny za služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny bez DPH.

3. Objednávka služby
3.1 Nabízenou službu může kupující objednávat následovně:

a) prostřednictvím nákupního košíku na www.taxicesko.cz ,
b) zasláním e-mailu s uvedením požadované služby na registrace@taxicesko.cz
3.2 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem

doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje,

že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 písm. 1 zákona č .

102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy

uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně

a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží“). Na

Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace

ohledně Vaší objednávky.

3.3 Odesláním objednávky se kupující zavazuje zaplatit za službu dohodnutou cenu.

3.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh služby v dohodnuté ceně dle objednávky.

3.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání služby bez udání důvodu.

Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky

nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednanou službu uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího nebo je doručí jiným

způsobem, který si spolu dohodnou.

3.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednanou službu.

V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne jiné řešení, souhlasí-li s tím kupující. Prodávající má právo zrušit objednávku také v

v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, …).

3.7 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil

své informační povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele pro prodeji

zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

provozních prostor prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

4. Platební a dodací podmínky
4.1 Platit za zboží může kupující zabezpečeným platebním systémem Stripe

4.2 Platba je možná v měně CZK a EUR.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu na email po zkontrolování úhrady za objednanou službu a po dodání služby.

4.4 Dodací lhůta za objednanou službu v nabídce prodávajícího je 24 hodin od momentu změny stavu objednávky z „Nová objednávka“ na „Zpracovává se“.

O prodloužené dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při

potvrzení objednávky telefonicky/emailem. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 3.5 těchto Obchodních podmínek.

4.5 O vyřízení a dodání objednané služby bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

5. Odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží
5.1 Kupující je v souladu se zákonem 102/2014 § 7 ods. 1, oprávněn bez udání důvodu odstoupit od

vybavené objednávky (dle zákona „od kupní smlouvy“, pokud již kupující obdržel objednanou službu) do 14 dnů od dodání služby

5.2 Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle § 7 ods. 1 u prodávajícího

v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena

ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně

formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen

„oznámení o odstoupení od smlouvy“). Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který

prodávající zveřejňuje na web-stránce https://taxicesko.cz/formular-k-odstoupeni-od-smlouvy/.

5.3 Prodávající bez zbytečnního odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení

oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel na

na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5

5.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

a) poskytnutí služby, bylo-li její poskytování zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a
kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo

k odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby

služby,

b) poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním
trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty na

odstoupení od smlouvy,

6. Reklamace
6.1 Vyřizování reklamací se řídí, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

6.2 Reklamaci služby vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od

data doručení reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.

6.3 POSTUP KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI:

6.3.1 Kupující co nejdříve po zjištění vady dodané služby odešle mail na reklamacie@slovensketaxi.sk

6.4 Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo

domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se

žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví

do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení

svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení

spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je například

Slovenská obchodní inspekce Průvozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk nebo jiná

příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů

vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce

http://www.mhsr.sk); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení

spotřebitelských sporů se obrátí.

Kupující jsou oprávněni použít platformu řešení sporů on-line (dále jen jako „RSO“) k řešení

svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít

platformu RSO, která je dostupná na webové stránce

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupující při

předkládání podání v platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které

předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line.

Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

7. Ochrana osobních údajů
V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních

údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a provádění opatření pro zajištění souladu

společnosti DARDEN s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy

upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ao

změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů České

republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na

stránce https://slovensketaxi.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Dozor nad poskytováním služeb provádí Slovenská obchodní inspekce, Pekařská 23, 917 01 Trnava.

8.2 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušné

ustanovení Občanského zákoníku, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a

doplnění zákona č.. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a

o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č.j. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a Zákona čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

8.3 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito

všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

8.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023.

Mobilní aplikace TAXI Česko ke stažení pro android a iOS

Domů
Registrace
Účet
VOP
Zpět