Alternativní řešení sporů


1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.
2. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“) subjektu ARS, pokud prodávající na žádost spotřebitele odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne doručení jejího odeslání.
3. Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Subjektem ARS pro spory s prodávajícím e-shopu je Slovenská obchodní inspekce případné jiný orgán ARS zapsaný v seznamu ministerstva. Seznam orgánů alternativního řešení sporů je dostupný na: http://www.mhsr.sk/
4. Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 12 ods. 4 zákona č . 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů.
5. Návrh může spotřebitel podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může spotřebitel použít formulář, jehož vzor je uveden v příloze 1 a který je dostupný i na webovém sídle ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.
6. Subjekt alternativního řešení sporů může odmítnout návrh tehdy, byl-li podán návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího na žádost spotřebitele o nápravu nebo marného uplynutí 30 denní lhůty ode dne, kdy spotřebitel odeslal prodávajícímu žádost o nápravu, na kterou prodávající neodpověděl. Rovněž může odmítnout v případě, že spotřebitel se před podáním návrhu prokazatelně nepokusil vyřešit spor komunikací s prodávajícím nebo v případě, že hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může odmítnout návrh i tehdy, pokud se návrh týká věci, kterou se již dříve zabýval a spotřebitel byl informován o vyřízení jeho podání, přičemž návrh neobsahuje žádné nové skutečnosti a alternativní řešení sporů by bylo vzhledem ke všem okolnostem zjevně neúčinné. Je-li zřejmé, že alternativní řešení sporů by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, subjekt alternativního řešení sporů může takový návrh odmítnout. V případě, že subjekt alternativního řešení sporů odmítne návrh spotřebitele, v takovém případě mu to neprodleně oznámí is odůvodněním odmítnutí návrhu.
7. ARS začíná dnem doručení úplného návrhu podle § 12 subjektu ARS.
8. Strany sporu jsou povinny poskytnout nezbytnou součinnost subjektu alternativního řešení sporů k dosažení rychlého a efektivního průběhu alternativního řešení sporu.
9. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

Mobilní aplikace TAXI Česko ke stažení pro android a iOS

Domů
Registrace
Účet
VOP
Zpět