Vážený návštěvník,

vstupem na internetový portál www.taxicesko.cz a mobilní aplikaci TAXI Česko (dále jen portál a aplikace), jeho prohlížením, používáním nebo jiným nakládáním potvrzujete, že jste si přečetli a rozumíte níže uvedeným podmínkám a zároveň se zavazujete je dodržovat a jste jimi vázáni v celém rozsahu. Provozovatel portálu firma DARDEN, s.r.o. (dále jen provozovatel) je oprávněn tyto podmínky v jakémkoli rozsahu a v kterémkoli čase změnit aktualizací tohoto oznámení.

V případě dalšího používání této webové stránky a aplikace se má za to, že s předmětnými podmínkami vyslovujete neodvolatelný souhlas. V opačném případě, tedy nesouhlasíte-li s uvedenými podmínkami, Vás žádáme o okamžité skončení prohlížení či jiného užívání této webové stránky.

Práva duševního vlastnictví

Všechny materiály, dokumentace, informace, obrázky a jiná přímo či nepřímo související práva na tomto portálu a v aplikaci (dále jen prvky) požívají zákonné ochrany, a to především ve smyslu autorského zákona a jiných obecně závazných právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví, nesmí být kopírovány, modifikovány ani nijak imitovány, zcela ani částečně. Všechna loga a názvy společností publikovaných na portálu jsou nebo mohou být předmětem ochrany ve smyslu práv na ochranné známky vlastníků.

Žádné z materiálů se nesmí kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, opětovně publikovat, stahovat, zobrazovat, uveřejňovat ani přenášet v žádné formě ani žádnými prostředky, zejména elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či jinými prostředky, bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu provozovatele. Rovněž je výslovně zakázáno, bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu provozovatele odrážet jakékoli materiály, obsažené na této webové stránce, na jiném serveru.

Upozorňujeme Vás, že neoprávněné používání jakýchkoli materiálů, v jakémkoli rozsahu a za jakýmkoli účelem, obsažených na tomto portálu, může porušit jakékoli nároky vyplývající ze zákona o autorském právu, zákona o ochranných známkách, zákona o ochraně soukromí o zveřejňování a jiné právní předpisy na ochranu práv duševního vlastnictví.

Ukončení portálu

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo přerušit poskytování této webové stránky nebo materiálů, uvedených na této webové stránce, a to s uvedením důvodu nebo i bez uvedení, výlučně na základě rozhodnutí provozovatele. Provozovatel v případě ukončení portálu není v žádném směru a za žádných okolností, vůči vám ani žádné třetí straně v žádném rozsahu zodpovědný, což berete vyslovením souhlasu s těmito podmínkami bez výhrad na vědomí. Provozovatel je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí či uvážení a v kterémkoli čase ukončit váš přístup na webovou stránku a/nebo ukončit poskytování kterékoli ze svých služeb, přičemž v takovém případě nenese žádnou odpovědnost ani vůči vám ani vůči jakékoli třetí straně. Navíc je provozovatel oprávněn monitorovat přístup na webovou stránku, s čímž vyslovujete neodvolatelný souhlas. Ukončením užívání těchto Podmínek se zavazujete okamžitě zničit jakékoli stažené nebo vytištěné materiály.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Dáváme Vám na vědomí/upozorňujeme Vás, že portál i aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky, řízené nebo spravované jinými stranami než provozovatelem portálu. Provozovatel za takových okolností neodpovídá, neschvaluje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, rozsah, způsob, účel či oprávnění k používání takových stránek třetích stran. Provozovatel vám poskytuje tyto odkazy výlučně na informativní usnadnění orientace, přičemž začlenění jakékoli linky neznamená schválení, odebrání či jiné převzetí odpovědnosti za stránku uvedené linky provozovatelem. Jako uživatel takových stránek se zavazujete před jejich používáním detailně seznámit s politikou uvedenou na takových stránkách, týkající se ochrany soukromí a jiných nárok vyplývajících z obecně závazné platné legislativy. Je výlučně ve vaší dispozici, za což ponesete odpovědnost v celém rozsahu, mimo jakoukoli odpovědnost provozovatele, abyste provedli všechna nezbytná opatření k zajištění toho, že nic, co si pro vlastní potřeby vyberete či použijete, neobsahuje viry ani jiné položky destruktivní povahy.

Vzdání se práva

Jakékoliv materiály na tomto portálu a v aplikaci se poskytují ve stavu v jakém se nacházejí, přičemž provozovatel se tímto výslovně a bez jakéhokoli omezení vzdává práva na všechna výslovná nebo konkludentní prohlášení, záruky, jistoty a podmínky, zejména jakékoli konkludentní záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti na konkrétní účel, nároku a neexistenci porušení, kromě případů v rozsahu, kdy jsou taková vzdání se práv považována za právně neplatná v intencích příslušné legislativy. Provozovatel prohlašuje, že v žádném směru a za žádných okolností neposkytuje žádná prohlášení, záruky, jistoty ani podmínky, s ohledem na kvalitu, vhodnost, pravdivost, správnost nebo úplnost žádných materiálů, uvedených, zveřejněných či jinak publikovaných na portálu nebo jakékoli jiné stránce či jiné webové stránce, na kterou je odkaz na tomto portálu nebo která by mohla být s těmito v přímé či nepřímé asociaci.

Omezení odpovědnosti

V případě nespokojenosti s naším portálem a aplikací, nejste oprávněni uplatnit žádné námitky, připomínky či reklamační nároky či, přičemž jediným vaším nárokem v tomto směru tzn. opravným prostředkem je možnost ukončit jeho používání. Provozovatel za žádných okolností a v žádném směru neodpovídá za žádné škody, které utrpíte v důsledku používání, úpravy, doložení, kopírování, distribuování nebo stahování, materiálů nebo používání či nemožnosti používat tento portál. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé, trestní, občansko právní a obchodně právní, mimořádné, náhodné ani jiné následné škody (zejména ztrátu zakázky, výnosů, zisku, používání, údajů nebo jiných ekonomických výhod), a to bez ohledu na to, jak k uvedeným došlo, ať již jednáním, nejednáním nebo na základě smlouvy či mimosmluvně, nedbalosti či jiného protiprávního jednání, vyplývajícího z používání nebo realizace informací, dostupných na tomto portálu nebo v souvislosti s ním, a to za předpokladu, že byl provozovatel předem poučený o možnosti vzniku takové škody. Nesete výlučnou odpovědnost za adekvátní ochranu a zálohování údajů a/nebo vybavení, použité v souvislosti s tímto portálem, přičemž nedisponujete žádným právem, které by vás opravňovalo uplatnit si nárok vůči provozovateli v souvislosti se ztracenými údaji, trváním opakovaného spuštění, nesprávného výkonu, zpoždění práce nebo ušlými zisky, vyplývajícími z používání materiálů. Zavazujete se, že odškodníte provozovatele a že za žádných okolností nebudete uplatňovat u provozovatele žádné nároky, vycházející či přímo či nepřímo související s používáním tohoto portálu.

Upozorňujeme Vás, že účinnost výše uvedených omezení je výslovným předpokladem vašeho oprávněného používání tohoto portálu.

Nárok na náhradu škody – odškodnění

Přijetí jakýchkoli požitků, které získáte přístupem na tento portál, což představuje váš profit, se zavazuje poskytnout protiplnění spočívající ve vašem souhlasu, že odškodníte provozovatele portálu a nahradíte mu veškeré nároky, jednání nebo pohledávky, zejména obvyklé a přiměřené právní a účetní náklady/trovy, uplatněno jakoukoli třetí stranou z důvodu vašeho používání portálu, vašeho umyselného či nedbalého porušení těchto podmínek nebo vašeho porušení zákonů, předpisů nebo práv třetích osob nebo v souvislosti s nimi.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Tieto podmienky a ich interpretácia sa bude riadiť a vykladať vo všetkých ohľadoch podľa zákonov platných v České Republice V prípade, že sa jedno alebo viacero ustanovení týchto podmienok stane neplatné alebo neaplikovateľné ako celok alebo sčasti, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok. To isté platí aj v prípade, že sa v podmienkach zistí opomenutie. Neplatné alebo neuplatniteľné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať zámerom a účelu sledovaným týmito podmienkami. V prípade opomenutia sa bude vynechaná časť považovať za nahradenú ustanovením, ktoré je v súlade so zámerom a predmetom týchto podmienok. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie zo strany prevádzkovateľa v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nezbavuje prevádzkovateľa práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Tieto podmienky predstavujú úplné dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

Mobilní aplikace TAXI Česko ke stažení pro android a iOS

Domů
Registrace
Účet
VOP
Zpět